یکشنبه, 26 آذر 1396 12:39

ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ- ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ̈

ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ- ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ̈

ܕܫܕܫܬܐ ܕܬܝܚܘܒ ܗܘܝܐ ܕܠܒܢܢ ܒܝܕ ܐܝܒܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܓܝܣܐ ܕܠܒܢܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܫܕܫܬܐ ܕܬܝܚܘܒ ܗܘܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܝܕ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܝܕ ܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܓܘܝܢܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܠܒܢܢ ܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܕܐܢܐ̈ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܥܒܼܪܘܢ̈ܠܬܝܚܘܒ ܗܘܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕ ܐܠ ܢܒܛܝܗ ܐܩܠܝܡ ܐܠ ܦܬܦ̇ܗ  ܡܪܓܻܥܝܘܢ ܘ ܐܠܚܝܐܡ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

 ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ

ܚܕܟܡܐ̈ ܣܗܡܐ ܡܢ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܚܕܟܡܐ̈ ܣܗܡܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܓܻܢܝܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܡܥܐ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܢܫܪܗ ܠܚܕܟܡܐ̈ ܦܢܝܬܐ ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܻܢܝܢ ܘ ܗܘܝܠܠܗ ܕܩܪܬܐ ܥܡ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܥܡܪܢܐ̈

ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ

ܚܕܟܡܐ̈ ܣܗܡܐ ܡܢ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܚܕܟܡܐ̈ ܣܗܡܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܓܻܢܝܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܡܥܐ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܢܫܪܗ ܠܚܕܟܡܐ̈ ܦܢܝܬܐ ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܻܢܝܢ ܘ ܗܘܝܠܠܗ ܕܩܪܬܐ ܥܡ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܥܡܪܢܐ̈

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید