یکشنبه, 26 آذر 1396 13:18

ܙܪܝܦ̇: ܐܝܪܢ ܒܕ ܛܠܒܐ ܠܕܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܬܘܢܝܐ ܕܢܝܟܝ ܗܝܠܝ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܙܝܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

ܙܪܝܦ̇: ܐܝܪܢ ܒܕ  ܛܠܒܐ ܠܕܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܬܘܢܝܐ ܕܢܝܟܝ ܗܝܠܝ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܙܝܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

ܙܪܝܦ̇: ܐܝܪܢ ܒܕ  ܛܠܒܐ ܠܕܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܬܘܢܝܐ ܕܢܝܟܝ ܗܝܠܝ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܙܝܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

ܡܘܣܟܘ - ܝܗܒܻܝ ܛܒܐ̈- ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܬܘܢܝܐ ܒܝܕ ܢܝܟܝ ܗܝܠܝ ܐܙܓܕܐ ܐܡܝܢܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܙܝܢܐ ܒܝܕ ܐܝܪܢ ܩܐ ܝܡܢ  ܘ ܡܦܠܚܬܐ  ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܒܕ ܦܝܫܐ ܝܗܒܼܠܬܐ ܩܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܕܝܢܘܬܐ.ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܻܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܢܝܟܝ ܗܝܠܝ ܐܙܓܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܢܝܟܝ ܗܝܠܝ ܐܡܪܬܐ ܝܘܐ ܕܡܘܫܟܐ̈ ܦܝܫܐ ܡܚܝܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܥܠ ܥܪܒܣܬܢ ܝܢܐ̈ ܡܘܫܟܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ. ܙܪܝܦ̇ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܟܣܬܐ ܕܚܠܛܐ ܕܓܢܗ ܒܕܘܢܝܐ ܘ ܐܢܝ ܥܒܼܘܕܘܬܐ̈ ܕܕܝܢܐ ܕܪܩܘܒܼܾ ܪܥܝܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܬܒܼܝܠ ܗܡܙܘܡܐ ܝܠܗ̇ ܒܘܬ ܚܕ ܫܪܒܐ ܠܐ ܦܝܫܐ ܡܘܙܒܛܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ ܝܗܒܼܢܬܐ ܕܡܘܫܟ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید