یکشنبه, 26 آذر 1396 13:23

ܪܘܝܬܪܙ: ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ̇ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܒܛܠܬܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܩܘܕܣ

ܪܘܝܬܪܙ: ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ̇ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܒܛܠܬܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܩܘܕܣ

ܪܘܝܬܪܙ: ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ̇ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܒܛܠܬܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܩܘܕܣ

ܪܘܝܬܪܙ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ  ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܗܓܝܬܐ ܥܠ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܒܝܕ ܡܨܪ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܝܗܒܻܠܬܐ ܘ ܒܛܠܒܐ ܝܠܗ ܠܡܒܛܠܬܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܕܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܒܘܬ ܩܘܕܣ.ܪܘܝܬܪܙ ܒܡܚܒܪܬܐ ܕܐܗܐ ܛܒܐ ܡܘܙܝܕܠܗ̇: ܐܗܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܒܚܕܐ ܦܬܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܦܝܫܠܗ̇ ܝܗܒܼܠܬܐ ܩܐ 15 ܗܕܡܐ̈ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ  ܐܝܬܠܗ̇ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܦܘܣܩܢܐ ܕܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܥܕܝܬܐ ܕܩܘܕܣ ܐܝܟ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.

 ܐܦܢ ܐܗܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܪܒܐ ܣܢܕܢܐ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܝܢܐ ܡܘܡܟܘܢ ܬܦܩܐ ܒܘܬܘ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܦܝܫܐ ܡܘܟܠܝܬܐ.

 ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ ܐܢ 5 ܗܕܡܐ ܐܡܝܢܝܐ ܗܘܝ ܣܙܓܪܢܐ̈ ܥܡ ܐܗܐ ܩܛܥܝܬܐ ܐܝܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ 9 ܗܕܡܐ ܠܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕܦܝܫܐ ܩܘܒܬܐ ܘ ܡܫܘܪܪܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید