شنبه, 09 دی 1396 17:49

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ: ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܣܢܕܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܩܘܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܒܝܥܕܝܘܗ ܝܠܗ ܙܝܦܢܘܬܐ ܘ ܥܠܕܝܬܐ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ: ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܣܢܕܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܩܘܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܒܝܥܕܝܘܗ ܝܠܗ ܙܝܦܢܘܬܐ ܘ ܥܠܕܝܬܐ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ: ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܣܢܕܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܩܘܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܒܝܥܕܝܘܗ ܝܠܗ ܙܝܦܢܘܬܐ ܘ ܥܠܕܝܬܐ

 

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܥܡܐ ܓܘܪܐ ܘ ܢܨܝܚܐ ܕܐܝܪܢ ܣܢܕܬܐ ܙܝܦܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܩܘܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܒܚܕܟܡܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܥܠܕܝܬܐ ܘ ܙܝܦܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܠܐ ܟܻܘ ܚܕ ܡܢܕܝ ܐܰܚܪܝܢܐ. ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܘܢܫܝܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܕܫܕܫܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܝܡܢ ܘ ܒܗܪܝܢ ܘ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܒܚܙܝܐ ܝܠܗ ܠܐܗܐ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

 ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܐܣܗܩ ܓܻܗܢܓܝܪܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܩܘܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܒܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܩܣܬܐ̈ ܘ ܟܬܪܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ ܚܕ ܡܨܥܝܐ  ܘ ܒܗܢܐ  ܘ ܐܘܦ ܗܕܟܼܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܙܝܬܐ ܕܒܬܰܪ ܐܢܐ̈ ܩܘܡܝܬܐ̈ ܐܝܬ ܩܣܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܢܐ̈

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید