چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 13 دی 1396 10:57

ܬܪܡܦ ܓܙܡܠܗ ܕܒܕ ܡܟܠܗ ܠܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈

ܬܪܡܦ ܓܙܡܠܗ ܕܒܕ ܡܟܠܗ ܠܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈

ܬܪܡܦ ܓܙܡܠܗ ܕܒܕ ܡܟܠܗ ܠܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈

ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܓܙܡܠܗ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈. ܬܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܐܚܢܢ̈ ܫܢܬܐ ܒܡܐܐ ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ ܚܪܘܓܻܐ ܝܘܚ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܠܐ ܝܘܚ̈ ܒܚܙܝܐ ܡܢܗ̈ ܐܝܩܪܐ ܘ ܗܘܢܐ ܐܢܝ ܐܘܦ ܠܝܬܠܘܢ̈ ܡܨܥܝܬܐ ܕܝܬܒܼܬܐ ܒܬܰܪ ܡܝܙ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܫܠܡܐ ܙܐ. ܬܪܘܡܦ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܚܢܢ ܗܘ ܣܗܡܐ ܟܻܡ ܥܣܩܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܝܘܐ ܩܘܕܣ ܡܢ ܣܗܡܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܡܘܒܨܪܢ ܘ ܐܗܐ ܝܘܐ ܒܝܘܬܪܢܐ ܕܬܝܪܢ ܓܒܢܐ̈ . ܬܪܡܦ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ ܡܢ ܓܢܗ̈ ܠܐ ܝܢܐ  ܡܚܙܘܝܐ ܚܘܒܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܐܗܐ ܝܠܗ ܥܠܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܕܝܢ ܩܐ ܕܝܗ̈

 ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐܬ:

ܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܓܙܡܠܗ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܐܢ ܠܐ ܝܬܒܼܝ̈ ܥܠ ܡܝܙ ܕܗܡܙܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ  ܒܕ ܦܝܫܝ ܡܘܟܠܝܐ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܩܐ ܕܝܗ̈. ܐܢܐ̈ ܗܝܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܢܐ ܡܢ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܩܐ ܐܙ̇ܢܣ ܕܥܘܕܪܢܐ ܘ ܦܠܚܢܐ ܕܨܚܘܪܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܐܣܝܪܐ ܠܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ( ܐܢܪܘܘܐ).

 ܗܝ ܐܘܦ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܗܐ ܠܝܗ ܒܥܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܘ ܒܢܝܫܐ ܕܕܝܪܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܥܠ ܡܝܙ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید