چهارشنبه, 20 دی 1396 11:11

ܡܠܠܬܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ: ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ ܒܣܢܕܐ ܝܘܚ̈ ܠܡܥܒܼܕܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܡܠܠܬܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ: ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ ܒܣܢܕܐ ܝܘܚ̈ ܠܡܥܒܼܕܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܡܠܠܬܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ: ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ ܒܣܢܕܐ ܝܘܚ̈ ܠܡܥܒܼܕܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܘܝܢ - ܐܘܬܪܝܫ- ܡܠܠܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܡܚܦܠܬܐ ܡܢ ܟܠܝ ܚܕ ܦܨܠܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܡܫܘܪܪܗ̇: ܣܝܬܪܐ̈ ܘ ܬܚܡܢܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܗܪܢܬܐ ܝܠܗ̇ܘ ܐܗܐ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܟܬܪܝܢ ܪܝ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܒܒܪܘܟܣܠ ܐܡܪܗ̇: ܠܐ ܝܘܢ ܒܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܗܡܙܡܢ ܒܘܬ ܚܫܒܼܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܘܬ ܕܥܬܝܕ ܕܒܪܓܻܐܡ ܐܝܢܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܠܡܥܒܼܕܬܐ ܕܕܝܗ̇ ܗܠ ܕܚܕܐ ܦܠܛܐ ܡܣܝܡܢܐ. ܡܠܠܬܐ ܕܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ  11 ܒܝܪܚܐ ܕܙ̇ܢܘܝܗ 21 ܒܕܝ) ܒܒܪܘܟܣܠ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܬܠܬܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܦܪܢܣܐ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید