چهارشنبه, 20 دی 1396 11:35

ܡܠܠܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ: ܗܡܙܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܬܠܬܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܚܟܻܝ ܝܠܗ̇ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

ܡܠܠܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ: ܗܡܙܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܬܠܬܐ ܐܬܪܘܬܐ̈  ܐܚܟܻܝ ܝܠܗ̇ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

ܡܠܠܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ: ܗܡܙܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܬܠܬܐ ܐܬܪܘܬܐ̈  ܐܚܟܻܝ ܝܠܗ̇ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

 ܢܩܒܼܝ ܗܘܣܝܢܝ ܡܠܠܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܝܬܒܼܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܬܠܬܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܠܡܢ ܘ ܦ̇ܪܢܣܐ  ܐܚܟܻܝ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܠܐ ܗܘܝܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܓܘܝܐ̈ ܕܐܝܪܢ.

 .ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܒܢܝܫܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܚܫܠܗ ܠܡܘܣܟܘ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܪܘܣܝܐ.ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܕ ܗܘܝ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܒܪܓܻܐܡ. ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܙܪܝܦ̇ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܒܠܙ̇ܝܟ ܘ ܐܝܟ ܟܻܝܕܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܕ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܬܠܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܪܢܣܐ ܐܠܡܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید