چهارشنبه, 20 دی 1396 20:48

ܙܪܝܦ̇ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܠܒܼܪܘܦ̇: ܒܪܓܻܐܡ ܓܪܟ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܦܝܫܐ ܢܛܪܬܐ

ܙܪܝܦ̇ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܠܒܼܪܘܦ̇: ܒܪܓܻܐܡ ܓܪܟ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܦܝܫܐ ܢܛܪܬܐ

ܙܪܝܦ̇ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܠܒܼܪܘܦ̇: ܒܪܓܻܐܡ ܓܪܟ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܦܝܫܐ ܢܛܪܬܐ

ܡܘܣܟܘ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ̈: ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܡܘܣܟܘ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܥܡ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܝܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ( ܒܪܓܻܐܡ) ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܓܪܟ ܦܝܫܐ ܢܛܪܬܐ ܘ ܚܘܡܝܬܐ.

ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܒܢܝܫܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܚܫܠܗ ܠܡܘܣܟܘ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܪܘܣܝܐ.ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܕ ܗܘܝ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܒܪܓܻܐܡ. ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܙܪܝܦ̇ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܒܠܙ̇ܝܟ ܘ ܐܝܟ ܟܻܝܕܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܕ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܬܠܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܪܢܣܐ ܐܠܡܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید