پنج شنبه, 21 دی 1396 10:48

ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܥܠ ܡܘܣܟܘ- ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ 2 ܓܒܝܐ̈ ܘ ܦܢܝܬܐ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܥܠ ܡܘܣܟܘ- ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ 2 ܓܒܝܐ̈ ܘ ܦܢܝܬܐ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܥܠ ܡܘܣܟܘ- ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ 2 ܓܒܝܐ̈ ܘ ܦܢܝܬܐ

ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦܚ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܝܠܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܡܪܐ ܕܟܘܬܪܐ ܕܒܝܠ ܬܪܝܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܠܒܼܪܘܦ̇ . ܐܢܐ̈ ܗܡܙܝܬܐ ܝܘܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܐܝܟ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܩܘܝܡܬܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ. ܘ ܡܢ ܒܬܪ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܙܐ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܒܠܙ̇ܝܟ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܪܘܟܣܠ ܘ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕ3 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܠܡܢ ܘ ܦ̇ܪܢܣܐ ܘ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ.ܐܢܐ̈ ܬܦܩܝܬܐ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܝܘܐ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܝܝܠܗ̇ ܡܫܡܗܐ ܠܒܪܓܻܐܡ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید