جمعه, 22 دی 1396 16:41

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܚܕܐ ܫܒܬܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܚܕܐ ܫܒܬܐ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܥܠ ܡܘܣܟܘ- ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ 2 ܓܒܝܐ̈ ܘ ܦܢܝܬܐ

ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦܚ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܝܠܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܡܪܐ ܕܟܘܬܪܐ ܕܒܝܠ ܬܪܝܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܠܒܼܪܘܦ̇ . ܐܢܐ̈ ܗܡܙܝܬܐ ܝܘܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܐܝܟ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܩܘܝܡܬܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ. ܘ ܡܢ ܒܬܪ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܙܐ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܒܠܙ̇ܝܟ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܪܘܟܣܠ ܘ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕ3 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܠܡܢ ܘ ܦ̇ܪܢܣܐ ܘ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ.ܐܢܐ̈ ܬܦܩܝܬܐ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܝܘܐ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܝܝܠܗ̇ ܡܫܡܗܐ ܠܒܪܓܻܐܡ. ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܡܘܣܟܘ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܥܡ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܝܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ( ܒܪܓܻܐܡ) ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܓܪܟ ܦܝܫܐ ܢܛܪܬܐ ܘ ܚܘܡܝܬܐ.

ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܒܢܝܫܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܚܫܠܗ ܠܡܘܣܟܘ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܪܘܣܝܐ.ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܕ ܗܘܝ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܒܪܓܻܐܡ. ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܙܪܝܦ̇ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܒܠܙ̇ܝܟ ܘ ܐܝܟ ܟܻܝܕܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܕ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܬܠܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܪܢܣܐ ܐܠܡܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ

ܬܚܬ ܪܒܼܢܟܻܝ: ܐܡܪܟܐ ܐܢ ܦܠܛܗ̇ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܒܕ ܚܙܝܐ ܙܝܢܐ

ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ  ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܐ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܐܢ ܦܠܛܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܒܕ ܚܙܝܐ ܙܝܢܐ. ܡܓܻܝܕ ܬܚܬ ܪܒܼܢܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܡܟܼܬܒܼܬ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܝܘܐ ܥܡ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢܐ ܘ ܡܢ ܩܡ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܦܝܫܬܐ ܘ ܝܢ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ.

ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܡܠܠܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܡܚܦܠܬܐ ܡܢ ܟܠܝ ܚܕ ܦܨܠܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܡܫܘܪܪܗ̇: ܣܝܬܪܐ̈ ܘ ܬܚܡܢܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܗܪܢܬܐ ܝܠܗ̇ܘ ܐܗܐ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܟܬܪܝܢ ܪܝ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܒܒܪܘܟܣܠ ܐܡܪܗ̇: ܠܐ ܝܘܢ ܒܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܗܡܙܡܢ ܒܘܬ ܚܫܒܼܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܘܬ ܕܥܬܝܕ ܕܒܪܓܻܐܡ ܐܝܢܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܠܡܥܒܼܕܬܐ ܕܕܝܗ̇ ܗܠ ܕܚܕܐ ܦܠܛܐ ܡܣܝܡܢܐ. ܡܠܠܬܐ ܕܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ  11 ܒܝܪܚܐ ܕܙ̇ܢܘܝܗ 21 ܒܕܝ) ܒܒܪܘܟܣܠ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܬܠܬܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܦܪܢܣܐ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید