جمعه, 22 دی 1396 16:44

ܕܘܢܝܐ ܒ24 ܣܥܬܐ̈ - ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܕܘܢܝܐ ܒ24 ܣܥܬܐ̈ - ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܗܕܝܘܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ. ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܕܟܘܪܗ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܬܪܡܦ ܘ ܡܘܢ ܓܻܐܥܗ ܐܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܡܚܒܪܬܐ ܕܗܕܝܪܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܟܝܡ ܓܻܘܢ ܐܘܢ ܡܗܕܝܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ.

ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܕ7 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܬܝܡܢܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܪܘܡ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܝܬܠܝܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܕ7 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܬܝܡܢܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܫܡܗܐ ܠ ܡܕܝܬܪܢܗ7 ܦܝܫܠܗ̇ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܦܥܘܠܘ ܓܻܢܬܝܠܘܢܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܐܝܬܠܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܘܡ ܕܐܝܬܠܝܐ

ܡܠܠܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ: ܗܡܙܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܬܠܬܐ ܐܬܪܘܬܐ̈  ܐܚܟܻܝ ܝܠܗ̇ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

 ܢܩܒܼܝ ܗܘܣܝܢܝ ܡܠܠܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܝܬܒܼܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܬܠܬܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܠܡܢ ܘ ܦ̇ܪܢܣܐ  ܐܚܟܻܝ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܠܐ ܗܘܝܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܓܘܝܐ̈ ܕܐܝܪܢ.

ܡܠܠܬܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ: ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ ܒܣܢܕܐ ܝܘܚ̈ ܠܡܥܒܼܕܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܘܝܢ - ܐܘܬܪܝܫ- ܡܠܠܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܡܚܦܠܬܐ ܡܢ ܟܠܝ ܚܕ ܦܨܠܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܡܫܘܪܪܗ̇: ܣܝܬܪܐ̈ ܘ ܬܚܡܢܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܗܪܢܬܐ ܝܠܗ̇ܘ ܐܗܐ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ.

ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܓܻܟ ܐܣܬܪܘ ܨܠܗܝ ܐܡܪܗ: ܠܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ ܠܐ ܗܘܝܐ ܒܝܘܬܪܢܐ ܕ3 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید