جمعه, 22 دی 1396 16:46

ܡܟܪܘܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܬܪܐܡܦ ܛܠܒܠܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܟܠܝ ܓܒܢܐ̈ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ

ܡܟܪܘܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܬܪܐܡܦ ܛܠܒܠܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܟܠܝ ܓܒܢܐ̈ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ

ܡܟܪܘܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܬܪܐܡܦ ܛܠܒܠܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܟܠܝ ܓܒܢܐ̈ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ

ܘܝܢ - ܐܘܬܪܝܫ- ܡܠܠܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܡܚܦܠܬܐ ܡܢ ܟܠܝ ܚܕ ܦܨܠܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܡܫܘܪܪܗ̇: ܣܝܬܪܐ̈ ܘ ܬܚܡܢܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܗܪܢܬܐ ܝܠܗ̇ܘ ܐܗܐ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܟܬܪܝܢ ܪܝ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܒܒܪܘܟܣܠ ܐܡܪܗ̇: ܠܐ ܝܘܢ ܒܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܗܡܙܡܢ ܒܘܬ ܚܫܒܼܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܘܬ ܕܥܬܝܕ ܕܒܪܓܻܐܡ ܐܝܢܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܠܡܥܒܼܕܬܐ ܕܕܝܗ̇ ܗܠ ܕܚܕܐ ܦܠܛܐ ܡܣܝܡܢܐ. ܡܠܠܬܐ ܕܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ  11 ܒܝܪܚܐ ܕܙ̇ܢܘܝܗ 21 ܒܕܝ) ܒܒܪܘܟܣܠ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܬܠܬܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܦܪܢܣܐ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید