یکشنبه, 24 دی 1396 11:57

ܠܪܝܓܻܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ- ܒܪܓܻܐܡ ܝܘܐ ܠܙܡ ܩܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܕܝܘܡ ܐܩܢܘܡܝܐ ܕܐܬܪܐ

ܠܪܝܓܻܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ- ܒܪܓܻܐܡ ܝܘܐ ܠܙܡ ܩܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܕܝܘܡ ܐܩܢܘܡܝܐ ܕܐܬܪܐ

ܠܪܝܓܻܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ- ܒܪܓܻܐܡ ܝܘܐ ܠܙܡ ܩܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܕܝܘܡ ܐܩܢܘܡܝܐ ܕܐܬܪܐ

ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܥܠܝ ܠܪܝܓܻܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ ܗܘܝܠܠܗ̇ ܥܒܼܕܘܬܐ ܒܕܩܝܩܘܬܐ ܘ ܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܒܬܪܘܨܘܬܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܦܪܫܬܐ ܘ ܠܙܡ ܝܘܐ ܩܐ ܙܘܢܐ ܕܩܐܡ .

 ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܠܪܝܓܻܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܝܘܐ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܡܘܬܒܼܐ( ܦܪܠܡܢ)  ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܝܘܐ ܒܚܕ ܚܘܪܙܐ ܚܝܐ ܥܡ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید