چهارشنبه, 27 دی 1396 11:05

ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ - ܐܝܪܢ ܒܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܝܘܐ ܩܘܪܒܐ ܠܕܝܢ ܘ ܗܝܪܢܬܐ

ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ - ܐܝܪܢ ܒܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܝܘܐ ܩܘܪܒܐ ܠܕܝܢ ܘ ܗܝܪܢܬܐ

ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ - ܐܝܪܢ ܒܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܝܘܐ ܩܘܪܒܐ ܠܕܝܢ ܘ ܗܝܪܢܬܐ

ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܥܪܩ ܡܫܘܪܪܗ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܙܘܢܐ ܩܢܘܢܝܐ ܘ ܡܢ ܕܥܒܼܪ ܦܝܫܐ ܪܫܝܡܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܕܒܼܝܩܐ (22 ܒܐܘܪܕܝܒܗܫܬ 97) ܘ ܠܐ ܦܝܫܐ ܡܘܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܐ ܝܗܒܼܐ ܒܝܕ ܥܒܕܝ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܡܝܐ  ܘ ܗܘ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܓܘܕܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܘܬ ܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید