پنج شنبه, 28 دی 1396 12:14

ܡܢܬܝܬܐ ܕ20.5 ܡܢ ܡܐܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܒ11 ܝܪܚܐ ܕ2017

ܡܢܬܝܬܐ ܕ20.5 ܡܢ ܡܐܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܒ11 ܝܪܚܐ ܕ2017

 

ܡܢܬܝܬܐ ܕ20.5 ܡܢ ܡܐܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܒ11 ܝܪܚܐ ܕ2017

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ  ܒ ܡܕܚܐ ܕ11 ܝܪܚܐ̈ ܐܰܞܪܝܐ ܕܫܢܬܐ ܕ2017 . ܐܗܐ ܟܡܝܘܬܐ ܝܠܗ 33 ܡܠܝܪܕ 660 ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ . ܒܡܕܒܼܩܬܐ ܒ ܫܢܰܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ 20.5 ܡܢ ܡܐܐ ܙܝܕܬܐ.

 ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܚܕ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܪܚܡܐ ܝܠܗ ܥܡ ܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܐܘܦ ܦܠܘܛܝܩܝܐ.

ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܚܕ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܝܬܠܗ ܬܚܡܢܬܐ ܠܐ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܬܐ ܘ ܒܗܪܢܬܐ ܘ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܒܟܠ ܚܕ ܦܨܠܐ ܒܕ ܦܝܫܐ ܡܫܘܪܪܬܐܘ ܝܗܒܼܠܬܐ ܟܘܬܪܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܒܝܬ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ .ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܝܗܒܼܐ ܦܘܢܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܕܝܢ ܒܘܬ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید