پنج شنبه, 28 دی 1396 12:26

ܣܢܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܣܢܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܣܢܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܢܬܘܢܝܘ ܓܘܬܪܫ ܫܘܬܐܣܐ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1(ܒܪܓܻܐܡ).

ܓܘܬܪܫ ܡܫܘܪܪܗ ܕܐܢܝ ܩܣܬܐ̈ ܕܠܝܬܠܘܢ̈ ܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܓܪܟ ܦܝܫܝ ܐܰܣܝܪܐ ܥܡ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܝܟ ܩܣܬܐ̈ ܡܘܫܟܝ ܕܐܝܪܢ

.ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܟܻܝܢ ܙܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܛܠܒܠܗ ܕܗܘܐ ܡܩܘܝܢܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܕܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܬܐ .ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ( ܒܪܓܻܐܡ) ܗܘ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܝܩܪܬܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܟܠܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܕܝܗ̇.  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܟܻܝܢ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܝܘܐ ܒܚܕܐ ܝܣܘܪܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܙܪܝܦ̇  ܘ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕ ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗܚ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܘ ܐܢܢܩܝܬܐ ܩܐ ܫܘܬܐܦܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܟܠܝ ܥܨܝܐ ܝܢܐ̈ ܕܡܬܒܼܝ ܐܝܩܪܐ ܩܐ ܕܝܗ̇

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید