پنج شنبه, 28 دی 1396 12:40

ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ

ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ

ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܙܢܣ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܡܢ ܙܒܢܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܘ ܚܠܡܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܡܘܫܟܝ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܓܫܝܢ ܗܘܐ  ܐܙܢܣ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܓܢܗ̇  ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܣܢܕܝܬܐ̈ ܡܢ ܥܪܒܣܬܢ ܘ ܙܒܢܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܘ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܠܡܬܐ̈ ܩܐ ܡܨܥܝܐ̈ ܣܗܡܐ ܡܘܫܟܝ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܛܝܡܐ ܕ 500 ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ.

 ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܘܦ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܚܒܪܬܐ ܩܐ ܟܘܢܓܪܗ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܐܢܐ̈ ܣܢܕܝܬܐ ܢܫܝܪܐ ܝܠܗ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید