شنبه, 21 بهمن 1396 20:33

ܒܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܘܙܒܟܣܬܢ: ܪܘܗܢܝ ܐܡܪܗ ܬܗܪܢ ܒܣܢܕܐ ܘ ܒܚܕܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܢ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܬܫܟܢܕ

ܒܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܘܙܒܟܣܬܢ: ܪܘܗܢܝ  ܐܡܪܗ ܬܗܪܢ ܒܣܢܕܐ ܘ ܒܚܕܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܢ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܬܫܟܢܕ

ܒܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܘܙܒܟܣܬܢ: ܪܘܗܢܝ  ܐܡܪܗ ܬܗܪܢ ܒܣܢܕܐ ܘ ܒܚܕܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܢ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܬܫܟܢܕ

 

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܧܪܘܗܢܝ ܝܣܘܪܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܘܙܒܟܣܬܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܒܪܚܡܘܬܐ ܐܚܘܢܘܝܘܬܐ  ܘ ܥܡ ܡܚܘܝܕܐ ܣܦܪܝܐ ܘ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ:  ܬܗܪܢ ܪܒܐ ܒܚܕܝܐ ܘ ܡܚܘܒܐ ܝܠܗ̇ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܦܪܝܫܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ.

 

 ܐܕܝܘܡ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܥܒܕܘܠ ܥܙܝܙ ܟܐܡܠ ܐܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܙܒܟܣܬܢ ܒܬܗܪܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید