یکشنبه, 22 بهمن 1396 20:29

ܪܘܗܢܝ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕ22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ: ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܟܠܝ ܬܚܡܢܝܬܐ ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܟܠܝ ܡܠܬ

ܪܘܗܢܝ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕ22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ: ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܟܠܝ  ܬܚܡܢܝܬܐ ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܟܠܝ ܡܠܬ

ܪܘܗܢܝ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕ22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ: ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܟܠܝ  ܬܚܡܢܝܬܐ ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܟܠܝ ܡܠܬ

ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕ22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܒܬܗܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܕܝܘܢ ܒܐܬܪܐ ܐܝܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܟܠܝ ܬܚܡܢܝܬܐ ܘ ܐܘܦ ܗܝ ܡܠܬ ܕܐܝܬܠܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ ܥܠ ܩܢܘܢܐ ܫܬܐܣܝܐ ܕܐܬܪܐ.

ܐܕܝܘܡ 22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܘ ܡܬܘܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܕܐܗܐ ܝܘܡܐ ܘ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ ܕܝܢܐ̈ ܣܢܕܢܐ ܕܩܘܝܡܐ.

ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕ22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܘ ܫܪܟܬܐ ܓܘܪܬܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܡܐܙܠܬܐ ܘ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܘ ܡܬܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܒܪ- ܩܠܐ ܓܘܪܐ ܒܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܬܒܼܝܠ ܘ ܒܪܝܐ̈. ܐܢܐ̈ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܡܣܒܒ ܝܘܐ ܥܡ ܩܘܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܝܘܐ ܢܝܫܐ ܕܦܟܪܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܕܘܢܝܐ.ܣ ܢ. ܢ ܡܛܒܼܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܦ̇ܟܣ ܢܝܘܙ ܐܣܘ ܫܝܬܕ ܦܪܣ ܐܠ ܡܝܕܝܢܕܘܝܟܻܗ ܘܠܗ ܕܐܠܡܢ ܒ. ܒ.ܣ ܘܪܒܐ ܡܢ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܪܡܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕ22 ܒܒܗܡܢ ܘ ܣܢܕܬܐ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܩܘܝܡܐ

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید