دوشنبه, 23 بهمن 1396 19:46

ܘܠܝܬܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܝܬܐ ܡܬ- ܗܡܙܡܢܬܐ

ܘܠܝܬܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܝܬܐ ܡܬ- ܗܡܙܡܢܬܐ

ܘܠܝܬܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܪܝܬܐ ܡܬ- ܗܡܙܡܢܬܐ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܘܠܝܬܝ ܗܕܡܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܬܘܪܨܐ ܕܐܬܪܐ  ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܥܒܼܪܗ ܬܚܘܬ ܚܒܪܐ ܚܝܠܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܓܪܝܬܐ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ(ܒܪܓܻܐܡ) . ܘܠܝܬܝ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܗܐ ܝܠܗ ܠܐ ܡܬ- ܩܒܠܢܬܐ ܗܪ ܡܐܟ ܩܣܬܐ̈ ܕܚܝܠܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܘ ܡܘܫܟܝ.

  ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܒܚܕ ܛܒܐ :ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܟܘܘܝܬ ܕܝܠܗ ܒܘܬ ܡܥܡܪܬܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܥܫ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܡܥܡܪܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܒܚܝܠܐ ܘ ܡܪܐ ܕܟܘܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید