چهارشنبه, 25 بهمن 1396 11:18

ܡܟܪܘܢ: ܦ̇ܪܢܣܐ ܝܠܗ̇ ܒܬܰܪ ܬܘܪܨܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܐܝܪܢ - ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܝܠܗ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܬܐ

ܡܟܪܘܢ: ܦ̇ܪܢܣܐ ܝܠܗ̇ ܒܬܰܪ ܬܘܪܨܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܐܝܪܢ - ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܝܠܗ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܬܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܐܬܪܗ ܝܠܗ ܒܬܰܪ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܝܪܢ  ܐܡܪܗ: ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܐܨܠܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܢ ܘ ܠܐ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܬܐ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܟܪܘܢ ܝܘܐ ܒܝܬܒܼܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܐܙܓܕܐ ܚܕܬܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܦܪܝܣ.

 ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܐܡܢܘܥܠ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦ̇ܪܢܣܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܘܬ ܕܥܬܝܕ ܕܣܘܪܝܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܥܫ ܐܡܪܗ: ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܪ ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ ܒܕ ܗܘܐ ܪܫ ܫܘܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܥܠ ܚܝܠܐ. ܡܟܪܘܢ ܒܗܘܡܬܐ ܒܘܬ ܚܕܟܡܐ̈ ܬܘܢܝܐ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܣܕ ܡܘܙܕܝܠܗ: ܚܘܪܙܐ ܕܦܪܢܣܐ ܩܐ ܕܥܬܝܕ ܕܣܘܪܝܐ ܝܠܗ ܒܪܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܘ ܩܪܒܢܬܐ ܠܚܕ ܐܘܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܥܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܫܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܬܚܘܬ ܡܗܕܝܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܣܘܪܝܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܘ ܡܘܚܝܙܠܗ ܗܒܼܝ  ܕܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܥܫ ܗܠ ܚܘܬܡܐ ܕܝܪܚܐ ܕܦ̇ܘܪܝܗ ܕ2018 ܘ ܐܡܪܗ ܕܡܢ ܒܬܰܪ ܕܗܝ ܙܐ ܒܕ ܫܪܚ ܠܫܘܝܠܐ ܘ ܥܒܼܕܘܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ  ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܘ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܘ ܓܘܕܐ̈ ܕܧܪܩܘܒܼܠܝܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید