چهارشنبه, 25 بهمن 1396 11:23

ܙܪܝܦ̇- ܟܻܘ ܚܕ ܟܬܪܐ ܠܝܬ ܒܕܘܝܢܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܪܝܐ ܒܗܡܙܡܬܐ

ܙܪܝܦ̇- ܟܻܘ ܚܕ ܟܬܪܐ ܠܝܬ ܒܕܘܝܢܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܪܝܐ ܒܗܡܙܡܬܐ

ܐܠܓܻܙܝܪܗ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܐܠ ܦܓܻܪ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܟܬܒܼܠܗ: ܣܝܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܥܠܝܡܐ ܒܫܪܡ ܐܠ ܫܝܚ ܕܡܨܪ ܒܦܘܢܝܐ ܒܘܬ ܚܕ ܒܘܩܪܐ  ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܠܐܝܪܢ ܘ ܗܙܒ ܐܠܠܗ ܕܠܒܢܢ ܐܡܪܗ: ܗܘ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܦܠܫܐ  ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ ܦܢܝܬܐ ܒܩܐܡ ܐܝܬܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܫܠܡܐ ܘ ܫܠܝܘܬܐܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܟܬܒܼܠܗ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܐܣܝܪܘܬܐ.

ܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܓܪܝܫܐ ܡܪܙܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܘ ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܝܙ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܘ ܛܒܐ ܕܦܢܝܬܐ ܘ ܠܒܢܢ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید