پنج شنبه, 26 بهمن 1396 12:39

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ: ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠ ܙܝܕܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܘ ܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ: ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠ  ܙܝܕܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܘ ܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ: ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠ  ܙܝܕܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܘ ܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ:ܐܝܪܢ ܡܐܟ ܚܕ ܐܬܪܐ ܡܪܐ ܕܬܫܥܝܬܐ  ܘ ܡܪܕܘܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘ ܓܘܪܬܐ ܠܝܬܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܙܝܕܬܐ ܕܕܩܪܝܬܐ̈ ܘ ܫܓܼܘܫܝܐ ܒܦܢܝܬܐ.

 ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ  ܕܐܝܪܢ  ܒܘܬ ܡܚܒܪܬܐ ܕܣܝܬܪܐ̈ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܐܠܡܢ ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܙܝܕܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܘ ܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܦܩܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܐܦܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܠܗ ܕܝܠܗ ܡܚܪܒܼܢܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ  ܘ ܦܢܝܬܐ ܒܐܝܬܘܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܙܝܦܢܐ ܘ ܠܐ ܪܘܫܡܝܐ ܝܠܗ ܒܚܕܐ ܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܓܘܪܬܐ.

 ܩܣܡܝ ܡܫܘܪܪܗ  ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܒܕܦܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܩܢܘܢܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ...

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید