یکشنبه, 29 بهمن 1396 12:57

ܪܘܝܬܪܙ: ܐܢܓܠܣܬܢ ܐܡܪܟܐ ܘ ܦ̇ܪܢܣܐ ܝܢܐ̈ ܒܬܰܪ ܡܗܟܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ

ܪܘܝܬܪܙ: ܐܢܓܠܣܬܢ ܐܡܪܟܐ ܘ ܦ̇ܪܢܣܐ ܝܢܐ̈ ܒܬܰܪ ܡܗܟܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ

ܪܘܝܬܪܙ: ܐܢܓܠܣܬܢ ܐܡܪܟܐ ܘ ܦ̇ܪܢܣܐ ܝܢܐ̈ ܒܬܰܪ ܡܗܟܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ

ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܐܢܓܠܣܬܢ ܐܡܪܟܐ ܘ ܦܪܢܣܐ ܒܟܬܒܼܬܐ ܕܚܕܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܝܢܐ ܒܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܗܟܡܝܠܗ̇ ܒܥܠܬܐ ܕܗܝ ܕܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕܐܢܐ̈ 3 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܪܝܬܐ ܣܢܕܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܐܢܓܠܣܬܢ ܐܡܪܟܐ ܘ ܐܠܡܢ ܒܐܗܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܐܝܪܢ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܡܚܙܘܝܘܗ ܝܢܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܕܫܕܘܪܐ ܝܠܗ̇ ܙܝܢܐ ܩܐ ܓܘܕܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܦܪܝܫܐܝܬ ܡܨܥܝܐ ܡܘܫܟܝ.

 ܐܗܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܦܝܬܐ ܝܠܗ ܗܕܪܬܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܘ ܒܣܢܕܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܦܪܢܣܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید