پنج شنبه, 03 اسفند 1396 20:14

ܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ

ܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ

ܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ

ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܓܗܐ ܐܰܪܝܬܐ ܒܡܚܒܪܬܐ ܐܩܡܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܡܫܘܘܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ.ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܘܐ ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܕ1396.

 ܒܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ܡܘܙܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܙܢܣ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܣܙܚܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید