پنج شنبه, 03 اسفند 1396 20:18

ܥܪܩܟܻܝ: ܒܐܟܢܝܘܬܐ ܡܠܝܬܐ ܡܢ ܫܓܼܘܫܝܐ ܟܘܬܪܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ̇ ܥܣܩܐ

ܥܪܩܟܻܝ: ܒܐܟܢܝܘܬܐ ܡܠܝܬܐ ܡܢ ܫܓܼܘܫܝܐ ܟܘܬܪܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ̇ ܥܣܩܐ

ܥܪܩܟܻܝ: ܒܐܟܢܝܘܬܐ ܡܠܝܬܐ ܡܢ ܫܓܼܘܫܝܐ ܟܘܬܪܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ̇ ܥܣܩܐ.
ܠܢܕܢ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕܘܟܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܟܻܬܡ ܗܘܣ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܘ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܕܫܕܫܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ  ܘ ܐܡܪܗ: ܒܚܕܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܗܘܝܐ ܡܠܝܬܐ ܡܢ ܫܓܼܘܫܝܐ ܢܛܪܬܐ ܘ ܟܘܬܪܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗܚ ܥܣܩܐ ܘ ܠܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܘ ܐܗܐ ܙܐ ܝܠܗ̇ ܓܢܗܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ.

ܕܪ ܒܐܗܐ ܐܗܠ ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܓܗܐ ܐܰܪܝܬܐ ܒܡܚܒܪܬܐ ܐܩܡܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܡܫܘܘܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ.ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܘܐ ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܕ1396.

 ܒܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ܡܘܙܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܙܢܣ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܣܙܚܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید