جمعه, 04 اسفند 1396 19:45

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈ - ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈ - ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܥܪܩܟܻܝ: ܒܐܟܢܝܘܬܐ ܡܠܝܬܐ ܡܢ ܫܓܼܘܫܝܐ ܟܘܬܪܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ̇ ܥܣܩܐ.
ܠܢܕܢ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕܘܟܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܟܻܬܡ ܗܘܣ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܘ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܕܫܕܫܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ  ܘ ܐܡܪܗ: ܒܚܕܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܗܘܝܐ ܡܠܝܬܐ ܡܢ ܫܓܼܘܫܝܐ ܢܛܪܬܐ ܘ ܟܘܬܪܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗܚ ܥܣܩܐ ܘ ܠܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܘ ܐܗܐ ܙܐ ܝܠܗ̇ ܓܢܗܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ.

ܕܪ ܒܐܗܐ ܐܗܠ ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܓܗܐ ܐܰܪܝܬܐ ܒܡܚܒܪܬܐ ܐܩܡܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܡܫܘܘܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ.ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܘܐ ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܕ1396.

 ܒܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ܡܘܙܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܙܢܣ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܣܙܚܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ.

ܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ

ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܓܗܐ ܐܰܪܝܬܐ ܒܡܚܒܪܬܐ ܐܩܡܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܡܫܘܘܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ.ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܘܐ ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܕ1396.

 ܒܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ܡܘܙܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܙܢܣ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܣܙܚܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ.

ܗܕܪܬܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܝܕ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܪܢܣܐ ܐܡܪܟܐ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ

 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܡܪܟܐ ܘ ܦܪܢܣܐ ܝܢܐ ܒܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܗܕܪܬܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܒܘܬ ܡܗܟܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܥܠܬܐ ܕܗܝ ܐܡܪܐ ܝܢܐ̈ ܝܠܗ ܚܒܼܛܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܝܡܢ ܘ ܫܕܪܬܐ ܕܙܝܢܐ ܘ ܡܘܫܟ ܩܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ.

ܩܝܘܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܕܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܠܐ ܡܫܪܪܗ ܠܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܘ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘܒܓܢܗܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܩܐ ܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܝܡܢ.

 ܘܣܝܠܝ ܢܒܢܙܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܡܗܟܡܬܐ ܕܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܥܪܒܼܝܐ ܒܘܬ ܗܕܪܬܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܘ ܒܓܢܗܐ ܕܫܕܪܬܐ ܕܙܝܢܐ ܒܝܕ ܐܝܪܢ ܩܐ ܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܡܪܗ: ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܓܪܟ ܗܘܝܠܗ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܝܡܢ ܘ ܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܠܝܬܠܗ ܕܘܟܐ ܘ ܠܐ ܓܪܟ ܦܝܫܐ ܚܒܼܛܬܐ. ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܡܪܟܐ ܘ ܦܪܢܣܐ ܗܕܘܪܐ ܝܢܐ̈ ܚܕܐ ܛܬܒܼ-ܩܛܥܝܬܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܘ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܘܬ ܡܗܟܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܐܗܐ ܕܐܝܬܠܗ̇ ܐܝܕܐ ܒܫܕܪܬܐ ܕܡܘܫܟ ܩܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ.

ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܘ ܐܝܪܢ ܒܬܗܪܢ

ܙܪܝܦ ܘ ܐܠܦ̇ܘܢܣܘ ܕܐܣܬܝܣ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܣܦܢܝܐ ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܬܗܪܢ.

ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܗܘܝܠܠܗ̇ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܘ ܡܬܒܼܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܩܐ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܕ ܟܠܝ ܓܒܢܐ̈ ܘ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܐܘܦ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܝܣܘܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܘ ܩܣܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܘ ܦܢܝܬܐ.

 ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܝܠܗ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ̈ ܒܝܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܣܦܢܝܐ.ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܝܠܗ ܒܬܗܪܢ ܘ ܒܚܙܘܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܕܥܡ ܕܝܗ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید