یکشنبه, 06 اسفند 1396 20:48

ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܬܦܩܬܐ ܕܡܝܟܠ ܦܢܣ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܬܦܩܬܐ ܕܡܝܟܠ ܦܢܣ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܬܦܩܬܐ ܕܡܝܟܠ ܦܢܣ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܡܝܟܠ ܦܢܣ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܘ ܗܝ ܙܐ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܝܘܡܢܐ̈ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܙܘܝܚܐ ܐܬܠܝܛܝܐ ܕܐܘܠܡܦܝܟ ܕܣܬܘܐ ܕ2018.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܣܘܫܝܬܕ ܦܪܣ ܡܝܟܠ ܦܢܣ ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܒܡܝܕܢܬܐ ܕܦܝܘܢܓ ܝܢܓ ܕܟܘܪܗ ܬܝܡܝܬܐ ܘ ܒܥܕܢܐ ܕܛܥܠܝܬܐ̈ ܕܐܘܠܡܦܝܟ.

ܟܝܡ ܝܘܢܓ ܝܐܢܓ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܝܠܗ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦܝܘܢܓ ܝܢܓ ܕܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܥܡ 19 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܐܬܠܝܛܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید