شنبه, 19 اسفند 1396 13:10

ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܠܢܕܢ - ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܢܫܪ̈ܢܐ ܕܝܘܐ ܡܢ ܓܘܕܐ ܕܡܫܡܗܐ ܠܫܝܪܙܝ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܕܒܼܝܩܐ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܠܢܕܢ

ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܠܢܕܢ - ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܢܫܪ̈ܢܐ ܕܝܘܐ ܡܢ ܓܘܕܐ ܕܡܫܡܗܐ ܠܫܝܪܙܝ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܕܒܼܝܩܐ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܠܢܕܢ

ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܠܢܕܢ - ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܢܫܪ̈ܢܐ ܕܝܘܐ ܡܢ ܓܘܕܐ ܕܡܫܡܗܐ ܠܫܝܪܙܝ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܕܒܼܝܩܐ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܠܢܕܢ

 ܐܢܐ ܦܪܨܘܦܐ ܝܘܐ ܣܢܕܢܐ ܕ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܣܝܕ ܨܕܩ ܫܝܪܙܝ ܘ ܣܝܕ ܗܣܢ ܫܝܪܙܝ  ܘ ܗܕܡܐ ܕܚܕ ܓܘܕܐ ܒܫܡܐ ܕ ܗܕܡܐ ܕܡܗܕܝ ܕܦܠܚܐ ܕܕܝܗ ܝܠܗ ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܚܕ ܦܢܝܬܐ ܒܠܢܕܢ. ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ 4 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܢܫܪܢܐ ܒܒܝܬ - ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܠܢܕܢ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܕܒܼܝܩܐ ܒܝܕ ܦܘܠܝܣ ܕܒܪܝܬܝܢܐ.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید