دوشنبه, 21 اسفند 1396 20:40

ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ -ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܒ70 ܫܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܒܐܡܪܟܐ

 ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ -ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܒ70 ܫܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܒܐܡܪܟܐ

ܦܠܛܐ ܕܚܕ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܒܘܫܝܘܘܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܒܝܥܕܝܘܗ ܝܢܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܒ70 ܫܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܫܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܬܪܝܢܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܗܝܠ ܒܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܝܬ ܒܝܬ - ܨܘܒܐ ܕܟܘܝܢ ܝܦܝܐܟ 41 ܡܢ ܡܐܐ ܕܐܢܝ ܕܦܝܫܠܗ ܒܘܩܪܬܐ ܡܢ ܕܝܗ  ܘ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܝܗܒܼܢܐ ܕܦܘܢܝܐ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܐܝܬܗܘܠܘܢ̈ ܘ ܡܢ ܒܝܠ 13 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܝܬܝܒܼܐ ܝܢܐ ܒܐܗܐ ܕܪܓܼܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܫܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܬܪܝܢܐ ܬܪܡܦ ܝܘܐ ܗܘ ܟܻܡ ܚܪܒܐ. ܐܘܦ ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܚܒܬܐ ܕܬܪܘܦ ܒܨܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ 38 ܡܢ ܡܐܐ ܗܠ ܐܕܝܐ.

 ܐܗܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܝܠܗ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܟܠܝ ܦܠܚܢܐ ܕܓܢܗ ܗܠ ܐܕܝܐ ܒܘܬ ܥܠܠ ܡܢ ܟܠܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܚܫܒܘܢܗ ܝܠܗ.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید