سه شنبه, 22 اسفند 1396 13:39

ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ̇ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܟܪܘܘܣܝ

ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ̇ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܟܪܘܘܣܝ

ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ̇ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܟܪܘܘܣܝ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܙܪܝܦ̇ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܪܟܘ ܦܘܝܟܻ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܪܘܘܣܝ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܣܗܡܐ ܕܨܢܥܐ ܘ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܒܢܟܝ

ܡܘܗܡܕ ܓܾܘܐܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܐܕܝܘܡ ܥܪܒܼܪܗ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܙܓܪܘܒ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܟܪܘܘܣܝ ܒܢܝܫܐ ܕܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܥܡ ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܐܝܬ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܓܘܪܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ

 ܡܢ ܩܡ ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܙܐ ܙܪܝܦ ܠܟܘܬܪܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܓܢܗ ܥܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܕܒܠܟܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܡܕܝܢܚܝܬܐ ܒܒܠܓܼܪܣܬܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید