سه شنبه, 22 اسفند 1396 13:48

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕܐ ܫܒܬܐ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܓܕܡܬܐ

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕܐ ܫܒܬܐ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܓܕܡܬܐ

ܠܒܼܪܘܦ̇: ܝܬܒܼܬܐ ܕܣܘܟܻܝ ܝܘܐ ܡܢܬܝܢܬܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܚܘܬܡܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܗܐ ܝܰܬܒܼܬܐ ܚܬܡܠܗ̇ ܒܡܢܬܝܬܐ ܘ ܦܠܛܐ ܡܣܝܡܢܐ ܘ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܘܫܒܢܬܐ ܦܨܘܥܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ.

 ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܩܘܪܓܼܘܬܐ ܩܐ ܟܬܒܼܬܐ ܘ ܪܫܡܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܫܬܐܠܣܝܐ  ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܐ ܒܥܘܬܐ ܐܨܠܝܬܐ ܕܟܠܝ ܫܪܟܢܐ̈ ܗܪ ܒܐܗܐ ܥܕܢܐ  ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܡܘܣܟܘ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܪܝܟܐ̈ ܡܥܪܒܼܝܐ ܕܓܢܗ. ܠܒܼܪܘܦ̇ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕ ܪܘܣܝܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܚܘܒܐ ܒܘܬ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܚܝܠܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕ ܟܻܝܢ ܘ ܩܙܩܣܬܢ.

ܦܠܛܐ ܕܢܫܪܬܐ ܒܟܒܘܠ ܕܐܦܩܢܣܬܢ - 98 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 158 ܕܪܒܢܐ̈.

 ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ ܡܢܝܢܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘ ܕܪܒܢܐ̈ ܕܢܫܪܬܐ ܐܢܬܗܪܝ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܟܒܘܠ ܡܘܥܕܝܠܗ 98 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 158 ܕܪܒܢܐ̈

ܐܙܕܘܬܐ ܕ 235 ܡܕܝܢܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ ܘ ܡܬܘܬܐ̈ ܒ3 ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܓܘܕܐ ܕܡܫܡܗܐ ܠܢܛܘܪܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܬܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܡܕܚܐ ܕܚܕ ܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܪ ܡܘܢܬܝܐ ܝܠܗ ܠܐܙܕܘܬܐ ܕ325 ܡܕܝܢܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ ܘ ܡܬܘܬܐ̈ ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܩܘܪܒܐ ܠ 20 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܥܪܩ

ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܒܓܼܕܕܝ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܐܢܒܪ ( ܡܥܪܒܼܐ ܕܥܪܩ)  ܡܝܠܬܠܘܢ̈ ܘ ܕܘܪܒܢܘܢ̈ ܩܘܪܒܐ ܠ 20 ܓܢܬܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕܠܒܢܢ ܐܠ ܡܝܕܝܢ  ܚܕ ܗܠܝ ܟܘܦܬܪ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܡܚܝܠܗ̇ ܠܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܫܝܢܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ   ܕܒܪܚܫܐ ܝܘܐ ܠܓܒܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕ ܐܠ ܒܓܪܕܕܝ ܕܗܘܝܠܗ̇ ܢܝܫܐ ܕܢܫܪܬܐ ܘ ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܡܝܬܠܘܢ̈ 7 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ  ܘ ܥܫܝܪܐ̈ ܕܥܪܩ ܘ 11 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ.ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ ܥܫܝܪܬܐ̈ ܝܢܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܒܓܼܕܕܝ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܪܡܕܝ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید