شنبه, 26 اسفند 1396 10:10

ܚܘܬܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܐܝܪܢ- ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܣܝܥܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܟܐ

ܚܘܬܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܐܝܪܢ- ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܣܝܥܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܟܐ

 

ܚܘܬܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܐܝܪܢ- ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܣܝܥܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܟܐ

ܝܰܬܒܼܬܐ ܬܡܝܢܝܬܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܠ ܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ ܘ ܒܐܗܐ ܝܰܬܒܼܬܐ ܫܘܪܟܐ ܝܘܐ ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܼܝ ܡܢ ܐܝܪܢ . ܐܗܐ ܝܰܬܒܼܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܫܩܠܬܐ̈ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈  ܘ ܐܘܦ ܦܨܠܐ ܦܪܝܫܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ .

 ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܝܪܢ ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ  ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܡܪܟܐ ܙܐ ܫܘܙܪܟܐ ܝܘܐ ܒܪܝܢ ܗܘܟ ܬܚܠܘܦܐ̈ ܥܠܝܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܪܟܣ ܬܝܠܪܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܦܝܫܐ ܡܘܬܒܼܐ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܓܢܗ

ܐܘܦ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܗܘܝܠܗ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ ܙܐ ܒܝܠ ܣܝܥܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܟܐ .ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ ܝܘܐ ܒܘܬ ܩܣܬ ܕܒܪܓܻܐܡ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید