شنبه, 26 اسفند 1396 11:41

ܫܘܝܠܐ ܚܕܬܬܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܘ ܡܘܚܒܪܐ

ܫܘܝܠܐ ܚܕܬܬܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܘ ܡܘܚܒܪܐ

ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܪܣܠܗ ܠܫܘܝܠܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܕܬܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܒ ܦܬܘܬܐ̈

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܫܘܝܠܐ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ  ܕܪܩܘܒܼܾ ܐܝܪܢ ܘ ܦܝܫܐ ܝܠܗ̇ ܬܘܢܝܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܡܐܟ ܚܕܐ ܡܨܥܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ.

 ܒܐܗܐ ܫܘܝܠܐ ܚܕܬܬܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗܚ ܠܘܒܠܬܐ ܫܡܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܟܻܝܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܡܐܟ ܐܢܝ ܐܬܪܘܬܐ ܕܡܚܘܒܐ ܝܢܐܗ ܡܚܝܝ ܕܩܪܐ ܥܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܡܪܟܐ. ܒܐܗܐ ܫܘܝܠܐ ܚܕܬܬܐ ܦܝܫܐ ܡܘܚܒܪܐ ܐܬܪܐ ܕܟܘܪܗ ܝܠܗ ܒܕܪܓܼܐ ܕ2 ܕܕܫܡܢܝܘܬܐ ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܘ ܩܝܘܢܕܝܢܘܣ. ܒܐܗܐ ܫܘܝܠܐ ܚܕܬܬܐ ܦܝܫܐ ܡܘܚܒܪܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܡܫܘܪܪܬܐ ܐܡܪܟܐ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܕܓܢܗ ܒܕ ܗܘܝܠܗ̇ ܩܘܪܒܝܘܬܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܕܗܘܝ̈ ܡܟܠܝܢܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܐܝܟ ܗܙܒ ܐܠܠܗ ܕܠܒܢܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید