دوشنبه, 28 اسفند 1396 21:17

ܗܦ̇ܝܢܓܬܘܢ ܦܘܣܬ: ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ̇ ܫܪܝܟ ܒܩܛܠܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܝܡܢ

ܗܦ̇ܝܢܓܬܘܢ ܦܘܣܬ: ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ̇ ܫܪܝܟ ܒܩܛܠܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܝܡܢ

ܗܦ̇ܝܢܓܬܘܢ ܦܘܣܬ: ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ̇ ܫܪܝܟ ܒܩܛܠܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܝܡܢ

ܐܕܝܘܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܥܡܢ ܕܝܘܐ ܒܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܝܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ. ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܒܣܗܡܐ̈ ܦܪܝܫܐ. ܘ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܙܝܬܐ ܘ ܚܠܢܬܐ ܕܐܢܐ̈ ܝܣܘܪܐ ܒܣܗܡܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܣܦܪܝܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܝܐ.

ܒܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܡܢ: ܪܘܗܢܝ: ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܥܡܢ 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید