چهارشنبه, 01 فروردين 1397 17:28

ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܚܡܬܢܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܠܟ ܣܠܡܢ

ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܚܡܬܢܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܠܟ ܣܠܡܢ

ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܚܡܬܢܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܠܟ ܣܠܡܢ

 ܐܕܝܘܡ ܒܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܬܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܚܡܬܢܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܠܟ ܣܠܡܢ.

.ܬܪܘܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܠܟ ܣܠܡܢ. ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܐܘܦ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܕܪܩܘܒܼܘܠ ܐܝܪܢ . ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܡܘܗܡܕ ܒܢ ܣܠܡܢ ܚܠܦ- ܡܠܟܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ ܒܐܡܪܟܐ. ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܩܐ 2 ܫܒܬܐ̈ ܝܠܗ ܒܐܡܪܟܐ ܘ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید