چهارشنبه, 01 فروردين 1397 17:34

ܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

ܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

ܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

 ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܗܕܝܪܐ ܝܠܗ ܘ ܐܘܦ ܓܢܗ ܗܕܘܪܘܗ ܝܠܗ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܘ ܚܡܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܢܛܪܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ̈ ܕܓܢܗ ܒܗܝ ܥܕܢܐ ܕܬܪܡܦ ܕܒܼܩ ܦܘܣܩܢܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ . ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܬܪܘܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܠܟ ܣܠܡܢ. ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܐܘܦ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܕܪܩܘܒܼܘܠ ܐܝܪܢ . ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܡܘܗܡܕ ܒܢ ܣܠܡܢ ܚܠܦ- ܡܠܟܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ ܒܐܡܪܟܐ. ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܩܐ 2 ܫܒܬܐ̈ ܝܠܗ ܒܐܡܪܟܐ ܘ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید