پنج شنبه, 02 فروردين 1397 17:39

ܬܒܼܝܠܝܘܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܢܕܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܓܘܝܬܐ

ܬܒܼܝܠܝܘܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܢܕܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܓܘܝܬܐ

ܬܒܼܝܠܝܘܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܢܕܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܓܘܝܬܐ.

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢ - ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܡܦܪܝܬܐ̈ ܓܘܝܐ ܝܠܗ ܩܢܛܪܘܢ ܐܨܠܝܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܕܐܗܐ ܣܢܕܬܐ ܝܠܗ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܙܝܕܬܐ ܕܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܗܝ ܙܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܬܒܼܝܠܝܘܬܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕܐܬܪܐ.

ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܦܠܚܐ̈ ܓܘܝܐ̈ ܘ ܒܪܝܐ̈ ܡܦܠܚܝ ܠܚܝܠܐ ܘ ܥܘܬܪܐ ܕܓܢܗ ܩܐ ܐܬܪܐ

ܪܘܗܢܝ ܡܢ ܟܠܝ ܡܪܘܬܐ̈ ܕܥܘܬܪܐ ܒܓܘܐ ܘ ܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܛܠܒܠܗ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܟܠܝ ܚܝܠܐ ܘ ܙܘܙܐ ܕܓܢܗ ܡܦܠܚܝܠܗ ܩܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕܐܬܪܐ.

 

ܟܘܬܫܐ ܐܬܪܝܐ ܒܣܢܕܬܐ ܡܢ ܡܦܪܝܬܐ̈ ܓܘܝܐ ܘ ܡܠܘܐܐ ܕܐܝܪܢ- ܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܡܦܪܝܬܐ ܓܘܝܐ

 

ܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܬܘܢܝܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܥܕܝܬܐ ܒܫܡܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܡܦܪܝܬܐ̈ ܓܘܝܐ ܘ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܐܬܪܐ

 

ܡܢܗܪܬܐ ܕܫܡܐ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܒܝܕ ܡܗܕܝܢܐ: ܢܩܫܐ ܕܐܘܪܚܐ  ܥܡܐ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ̈

ܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܒܝܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܦܝܫܠܗ̇ ܪܫܡܬܐ ܒܫܡܐ ܕܢܩܫܐ ܕܐܘܪܚܐ ܥܡܐ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ . ܘ ܒܐܗܐ ܪܙܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܕܝܬܐ ܢܝܫܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܘ ܘܠܝܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܩܐ ܫܢܰܬܐ ܕ1396

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید