سه شنبه, 28 فروردين 1397 11:05

ܐܣܝܪܘܬܐ ܕ26 ܫܩܠ- ܛܒܐ̈ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܐܣܝܪܘܬܐ ܕ26 ܫܩܠ- ܛܒܐ̈ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܐܣܝܪܘܬܐ ܕ26 ܫܩܠ- ܛܒܐ̈ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܣܝܥܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܫܩܠ- ܛܒܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܣܝܪܘܬܐ ܕ26 ܫܩܠ- ܛܒܐ̈ܒܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܘܝܢܐ ܛܠܒܠܗ̇ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ .

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܐܗܐ ܣܝܥܬܐ ܐܗܐ ܛܠܒܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܩܘܪܒܐ ܠܝܘܡܐ ܕܝܚܣܝܪܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ . ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܢܫܝܪܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܒܝܬܘܬܐ̈ ܕ ܫܩܠ-ܛܒܐ ܩܐ 13 ܓܗܐ̈ ܘ 45 ܫܩܠ ܛܒܐ ܙܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ̈ ܕܒܼܝܩܐ ܒܐܣܝܪܘܬܐ. ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐܒܫܒܐ 17 ܒܢܝܣܢ ܝܠܗ ܝܘܡܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید