سه شنبه, 28 فروردين 1397 11:30

ܝܘܡܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ : ܣܗܕܘܬܐ ܕ214 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܒܝܬ - ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ

ܝܘܡܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ : ܣܗܕܘܬܐ ܕ214 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܒܝܬ - ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ

ܝܘܡܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ : ܣܗܕܘܬܐ ܕ214 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܒܝܬ - ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ

ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܢܝܢܐ ܪܘܫܡܝܐ  ܣܝܥܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ 214 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܣܗܕܐܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ1967 ܗܠ ܐܕܝܐ ܒܒܝܬ- ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ.

 

ܣܝܥܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܫܩܠ- ܛܒܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܙܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܣܝܪܘܬܐ ܕ26 ܫܩܠ- ܛܒܐ̈ܒܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܘܝܢܐ ܛܠܒܠܗ̇ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ .

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܐܗܐ ܣܝܥܬܐ ܐܗܐ ܛܠܒܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܩܘܪܒܐ ܠܝܘܡܐ ܕܝܚܣܝܪܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ . ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܢܫܝܪܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܒܝܬܘܬܐ̈ ܕ ܫܩܠ-ܛܒܐ ܩܐ 13 ܓܗܐ̈ ܘ 45 ܫܩܠ ܛܒܐ ܙܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ̈ ܕܒܼܝܩܐ ܒܐܣܝܪܘܬܐ. ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐܒܫܒܐ 17 ܒܢܝܣܢ ܝܠܗ ܝܘܡܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید