دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397 21:35

ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ

ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ

ܓܻܕ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܘ ܝܢ ܐܰܚܪܝܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܘܒܐܡܪܟܐ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܐܝܬܠܗ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܙܝܕܬܐ ܝܠܗ̇. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܓܼܠܬܐ ܕ ܦ̇ܘܠ ܡܙ̇ܪ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܝ ܢܫܪܬܐ ܕܗܘܝܠܗ̇ ܒܚܕ ܥܘܡܪܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܓܙܣ  ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܙܝܕܬܐ ܝܠܗ ܘ ܐܗܐ ܙܐ ܝܘܐ ܒܢܝܫܐ ܕܡܩܒܠܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܕܒܩܐܡ ܒܦܘܝܕܢܐ ܕܬܪܡܦ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܥܒܼܕܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܬܪܡܦ ܒܙ̇ܢܘܝܗ ܕ  ܘ ܐܘܦ ܡܐܪܣ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܝܗܒܼܠܗ  ܦܘܝܕܢܐ ܦܪܝܫܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܘ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܥܒܼܪܬܐ ܕܥܡܪܢܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܠܐܦܪܐ ܕܐܡܪܟܐ. ܐܗܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܝܠܗ ܕ:

ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ  ܒܚܕ ܥܘܡܪܐ ܒܣܬܪܠܢܕ  ܐܣܦܝܢܓܤ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܓܙܣ  ܡܚܝܠܗ ܓܘܠܬܐ̈ ܠܓܒܐ ܕܢܫܐ̈  ܕܒܐܗܐ ܪܗܛܐ ܡܝܬܠܘܢ̈  ܓܢܬܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ ܙܐ  ܓܢܬܐ̈ ܝܘܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܢ.ܒ.ܣ  ܦܘܠܝܣ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܓܙܣ ܡܘܚܪܗ: ܦܪܨܘܦܐ ܢܫܪܢܐ  ܦܝܫܠܗ ܩܛܝܠܐ. ܛܒܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܠܐ ܝܢܐ ܦܪܝܣܐ. ܒܥܕܢܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܙ̇ܦܘܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید