سه شنبه, 04 ارديبهشت 1397 09:43

ܨܥܘܕܝܐ̈ ܐܰܬܝܠܘܢ̈ ܠܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܩܒܠܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܙܕܘܬܐ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܨܥܘܕܝܐ̈ ܐܰܬܝܠܘܢ̈ ܠܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܩܒܠܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܙܕܘܬܐ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܨܥܘܕܝܐ̈ ܐܰܬܝܠܘܢ̈ ܠܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܩܒܠܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܙܕܘܬܐ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܠܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܢܪܗ: ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܕܒܦܢܝܬܐ ܐܝܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܨܥܘܕܝܐ̈ ܐܰܬܝܠܘܢ̈ ܠܐܡܪܟܐ ܗܠ ܕܡܦܒܠܝ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܓܙܡܬܐ ܩܐ ܦܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܩܠ- ܛܒܐ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܒܝܬ ܬܚܡܢܬܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܕܩܪܝܬܐ̈ ܘ ܦܠܫܐ̇ ܕܐܝܬ ܒܦܢܝܬܐ ܘ ܐܗܐ ܕܦܢܝܬܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܚܕ ܫܘܚܠܦܐ ܓܘܪܐ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܥܨܝܐ ܝܘܚ̇ ܐܝܟ ܦܨܘܥܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܘ ܐܨܠܝܬܐ ܝܗܒܼܚ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܠܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈. ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܗ: ܒܙܘܢܐ ܕܩܐܡ ܦܠܫܐ ܠܝܬܠܗ ܩܪܡܢܐ ܘ ܟܠܝ ܝܢܐ̈ ܡܩܪܡܢܐ ܘ ܒܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ ܦܢܝܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܠܐ ܓܪܟ ܦܝܫܐ ܡܚܘܦܛܬܐ ܕܟܠܝ ܐܬܪܐ ܗܘܐ ܗܘ ܟܻܡ ܚܝܠܢܐ ܘ ܐܢ ܚܕ ܐܬܪܐ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܫܩܠ ܦܨܘܥܬܐ ܝܠܗ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܪܦܣܬܐ ܕܦܢܝܬܐ.

 ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕ19 ܒܢܝܣܢ ܗܘܐܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܢܝܘܝܘܪܟ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܥܠܝܐ ܕܫܠܡܐ ܡܩܘܝܢܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید