سه شنبه, 04 ارديبهشت 1397 22:06

ܪܘܗܢܝ: ܦܠܛܐ ܘ ܢܦܩܬܐ̈ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ̇ ܪܒܐ ܝܩܘܪܬܐ

ܪܘܗܢܝ: ܦܠܛܐ ܘ ܢܦܩܬܐ̈ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ̇ ܪܒܐ ܝܩܘܪܬܐ

ܪܘܗܢܝ: ܦܠܛܐ ܘ ܢܦܩܬܐ̈ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ̇ ܪܒܐ ܝܩܘܪܬܐ

ܪܘܗܢܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܡܕܢܚܝܬܐ ܐܡܪܗ: ܐܚܢܢ ܒܫܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܡܘܙܝܕܐ ܝܘܚ ܠܢܦܩܬܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܩܐ ܕܫܡܢ ܘ ܐܢ ܐܡܪܟܐ ܦܠܛܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܗܐ ܪܒܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ̇ ܙܝܢܐ ܩܐ ܓܢܗ ܘ ܥܠܬܐ ܕܢܦ̇ܫܢܝܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܬܒܼܝܠ.

ܐܘܦ ܒܐܗܐ ܪܗܛܐ ܘ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܠܙ̇ܝܟ ܒܩܢܛܪܘܢ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܒܢܝܘܝܘܪܟ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܣܬܢܗ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ  ܘ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܒܒܪܓܻܐܡ.ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܕܝܕܝܗ ܪܝܢܕܪܙ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܒܠܙ̇ܝܟ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ܩܐ ܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ  ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܕ ܡܢ ܦܪܫܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕ ܐܡܪܟܐ ܗܘܐܬܠܗ̇ ܕܫܕܫܢܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܠܘܐܐ ܕ36 ܕܕܝܗ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید