چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1397 11:07

ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܓܪܟ ܦܐܫܗ̇ ܢܛܪܬܐ

ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܓܪܟ ܦܐܫܗ̇ ܢܛܪܬܐ

ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܓܪܟ ܦܐܫܗ̇ ܢܛܪܬܐ.

 ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܦܝܫܐ ܗܘܡܙܡܐ ܒܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܒܝܠ ܬܪܡܦ ܘ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܦܪܢܣܐ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܒܪܓܻܐܡ  ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܐܡܪܗ̇: ܒܦܟܪܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܡܟܪܘܢ ܡܬ ܚܙܝܢܬܐ ܝܠܗ ܕܒܩܐܡ ܐܚܢܢ ܐܝܬܠܢ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘ ܗܝ ܙܐ ܡܢܬܝܢܬܐ ܝܠܗ̇.ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܡܚܘܝܕܐ ܥܡ ܐܙܓܕܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܙܐ ܐܡܪܗ̇:ܣܘܪܝܐ ܝܠܗ ܩܐ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܓܢܗ ܓܪܟ ܕܒܼܩܝ ܦܘܣܩܢܐ ܒܘܬ ܚܠܩܐ ܕܐܬܪܐ. ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܛܒܼܘܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ ܕܝܗܘܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܥܡ ܐܣܬܦ̇ܢ ܕܝ ܡܝܣܬܘܪܐ ܩܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܝܗܘܐ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕ ܝܬܒܼܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܣܘܪܝܐ ܒܒܪܘܟܣܠ ܡܫܘܪܪܗ̇: ܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܚܙܝܢܬܐ ܕ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܩܣܬ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܕܥܬܝܕ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܩܐ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܕܝܐ  ܘ ܐܚܢܢ ܝܘܚ ܬܚܡܘܢܐ ܒܘܬ ܒܝܪܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܣܘܪܝܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܗܡܙܡܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید