دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 11:52

ܫܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܒܪܓܻܐܡ( ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ

ܫܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܒܪܓܻܐܡ( ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ

ܫܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܒܪܓܻܐܡ( ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1)

ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܗ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܡܢ ܒܬܗܪܢ.

 ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܒܝܐ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈. ܥܠܝ ܠܪܝܓܻܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܩܪܝܬܝܩܝܘܬܐ ܕܕܘܟܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܡܢ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܐܘܦ ܗܘܝܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܩܣܬܐ̈ ܕܒܪܓܻܐ ܘ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.

ܐܘܦ ܐܕܝܘܡ ܐܕܝܘܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܥܡܢ ܕܝܘܐ ܒܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܝܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ. ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܒܣܗܡܐ̈ ܦܪܝܫܐ. ܘ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܙܝܬܐ ܘ ܚܠܢܬܐ ܕܐܢܐ̈ ܝܣܘܪܐ ܒܣܗܡܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܣܦܪܝܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید