چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1397 10:56

ܗܡܙܡܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܟܻܒܼܘܫ ܐܘܓܼܠܝ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܙܪܝܦ̇  ܟܻܒܼܘܫ ܐܘܓܼܠܝ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܙܪܝܦ̇  ܟܻܒܼܘܫ ܐܘܓܼܠܝ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ ܬܝܪܢ ܓܒܢܐ ܗܘܐܠܠܗܘܢ̈ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܦܘܢܝܐ ܟܠܢܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ .

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܻܘܫ ܐܘܓܼܠܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ  ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܝܬܒܼܬܐ ܫܢܙܬܐ ܕܪܫܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܒܝܕ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܕܐܦܪܢܐ ܙܘܒܛܢܐ ܒܩܐܡ.

 ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܣܢܕܬܐ ܕ2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܢ ܬܚܡܢܬܐ ܕܡܠܬ ܕܦܠܣܬܝܢ ܘ ܪܫܡܬܐ ܕܕܝܗ ܒܫܘܬܦܘܬܐ̈ ܬܒܼܝܠܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید