جمعه, 28 ارديبهشت 1397 21:56

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܦܐܦ ܘ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܼܙܗ

ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܘ ܐܡܪܗ: ܟܪܒܐ ܟܐ ܗܘܐ ܣܒܒ ܟܪܒܐ. ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܐܘܦ ܛܠܒܠܗ ܠܩܪܒܢܬܐ ܕܕܘܢܝܐ ܠܗܡܙܡܬܐ ܒܢܝܫܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ. ܗܡܙܡܬܐ ܕܦܐܦ ܝܗܘܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܡܚܒܢܐ ܕܕܝܗ ܒܡܝܕܢ ܕܣܢܬ ܦܝܬܪ ܕܘܬܝܟܢ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܐܢܐ ܪܒܐ ܦܫܝܡܐ ܝܘܢ ܡܢ ܡܘܬܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕܥܡܐ ܘ ܨܠܘܝܐ ܝܘܢ ܨܠܘܬܐ ܩܐ ܟܠܝ ܐܢܝ ܕܐܕܝܐ ܝܢܐ ܒܥܣܩܘܬܐ .ܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܐܣܠܡܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܗܡܨ) ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܗܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕ2018 ܗܠ ܐܕܝܐ ܗܘܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܣܗܕܘܬܐ ܕ18 ܨܒܝܐ̈ ܙܥܘܪܐ ܒܫܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܘ ܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܠܐܒ ܐܡܪܟܐ

 

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܥܠ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܐܡܪܗ̇: ܗܘܐܠܠܝ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ

ܒܪܝܐ ܕܐܠܡܢ ܦܪܢܣܐ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ  ܩܐ ܓܗܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ.

ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ ܘ ܕܪܒܢܐ̈- 60 ܣܗܕܐ̈ ܘ3000 ܕܪܒܢܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬ̈ܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ : ܡܢܝܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ ܣܗܕܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܦܠܣܬܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ 58 ܓܢܬܐ̈ ܘ 2700 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܒܐܢܐ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܘܪܒܢܐ ܝܢܐ̈.ܐܗܐ ܝܠܗ ܡܢܝܢܐ ܐܰܚܪܝܐ ܘ ܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܫܚܠܦ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید