دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 09:47

ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ ܠܒܪܓܻܐܡ

 ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ ܠܒܪܓܻܐܡ

ܡܪܟܠ: ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ ܠܒܪܓܻܐܡ

 

ܡܘܣܟܘ- ܐܝܪܢܐ - ܬܓܒܪܢܬܐ ܓܘܪܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܐܡܪܗ̇: ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܕܝܠܗ̇ ܡܫܡܗܐ ܠܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܡܚܙܝܐ ܣܢܕܬܐ ܘ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܐܗܐ ܣܢܕܬܐ ܙܐ.ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܪܟܠ ܝܗܘܐ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܡܚܘܝܕܐ ܥܡ ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܣܘܟܻܝ ܕܪܘܣܝܐ.

ܪܫܢܐ ܕ28 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܗܕܡܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ  ܩܐ ܦܪܩܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ  ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ. ܪܫܢܐ ܕ28 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܟܢܘܫܝܐ ܒܝܬܒܼܬܐ ܕܨܘܦ̇ܝܗ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܒܘܠܓܼܪܣܬܢ ܘ ܡܚܘܝܕܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܦܪܩܬܐ ܕܕܝܗ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ.ܕܘܢܠܕ ܬܘܣܟ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܙܐ ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܐܡܪܗ: ܬܪܡܦ ܝܠܗ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܫܚܠܦܢܐ ܘ ܠܐ ܡܪܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ  ܘ ܝܘܪܦ ܒܘܬ ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܚܘܝܕܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید