دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 22:15

ܪܘܗܢܝ : ܠܐ ܝܠܗ ܡܬ - ܩܒܠܢܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܘ ܕܘܢܝܐ

ܪܘܗܢܝ : ܠܐ ܝܠܗ ܡܬ - ܩܒܠܢܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܘ ܕܘܢܝܐ

ܪܘܗܢܝ : ܠܐ ܝܠܗ ܡܬ - ܩܒܠܢܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܘ ܕܘܢܝܐ

 

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܫܪܪܬܐ ܠܐܗܐ ܐܢܢܩܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܕܝܪܬܐ ܠܒܬܰܪ ܩܐ 15 ܫܢܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ  ܐܡܪܗ: ܟܠܝ ܐܬܪܘܬܐ ܕܕܘܢܝܐ ܒܛܠܒܐ ܝܢܐ ܠܐܠܟܢܘܬܐ ܒܦܘܣܩܢܐ ܕܓܢܗ ܘ ܩܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܝ ܡܢܬܝܢܐ ܒܚܕܟܡܐ ܕܘܟܢܐ ܡܩܒܠܝ ܠܬܚܡܢܬܐ ܕܓܢܗ ܩܐ ܐܰܚܪܝܢܐ  ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܬ- ܩܒܠܢܬܐ ܕܐܢܝ ܗܘܝ ܕܒܼܩܢܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܩܐ ܟܠܝ ܕܘܢܝܐ.

ܒܝܘܡܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܙܐ ܒܠܘܡܒܪܓ ܒܚܕܐ ܡܡܠܐ ܚܕܬܬܐ ܟܬܒܼܠܗ ܕܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܗܘܐܠܗܚ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܪܝܡܢܬܐ ܥܠ ܙܒܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܩܐ ܐܝܢ ܡܣܒܒ ܫܪܝ ܕܝܘܪܘܦ ܕܐܝܪܢ ܒܕ ܗܘܝ ܡܩܘܝܢܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ( ܒܪܓܻܐܡ) ܒܨܪܗ ܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܫܘܩܐ ܬܒܼܝܠܝܐ. ܝܥܕܝ ܫܘܠܐ ܐܘܦ ܡܙܝܘܕܐ ܝܢܐ̈ ܕܙܝܕܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܒܪܒܪܘܬܐ ܕܕܘܠܪ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܐܰܚܪܝܢܐ ܙܘܙܐ ܙܐ ܗܘܐܠܠܗ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܥܠ ܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید