دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 22:21

ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ: ܠܝܬܠܝ ܫܟܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܦܝܫܐ ܢܛܪܬܐ

ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ: ܠܝܬܠܝ ܫܟܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܦܝܫܐ ܢܛܪܬܐ

ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ: ܠܝܬܠܝ ܫܟܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܦܝܫܐ ܢܛܪܬܐ

ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ  ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܝܘܐ ܒܒܝܬ - ܬܚܡܢܬܐ ܕܟܻܬܡ ܗܘܣ ܐܡܪܗ: ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܟܢܘܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܠܝܬܠܝ ܫܟܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܦܝܫܐ ܢܛܪܬܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗ: ܬܪܡܦ ܠܐ ܝܠܗ ܦܠܝܛܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ  ܘ ܡܘܬܒܼܐ ܝܠܗ ܐܝܩܪܐ ܩܐ ܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ.

 ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܐܚܟܻܝ ܝܠܗ ܒܝܘܬܪܢܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܩܘܡܐ ܐܘܦ ܝܠܗ ܒܝܘܬܪܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܙܐ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܚܕ ܐܬܪܐ ܓܘܪܐ ܒ80 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ  ܕ ܚܕ ܡܢ ܬܠܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܫܐ ܝܠܗ ܬܚܘܬ 30 ܫܢܐ̈ ܐܢܝ ܝܢܐ̈ ܚܕܟܡܐ̈ ܥܠܝܡܐ ܘ ܥܠܝܡܬܐܗ ܕܩܪܝܐ ܝܢܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܝܘܠܦܢܐ ܘ ܡܠܝܐ ܝܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܦܠܚܢܐ ܘ ܡܢܬܝܬܐܘ ܐܢ ܡܚܙܚ ܩܐ ܕܝܗ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܩܒܝܠܐ ܒܫܘܩܐ ܘ ܒܙܪ ܓܘܪܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܟܐ ܡܨܝ ܗܘܝ ܡܘܪܕܢܐ ܘ ܡܘܢܬܝܐ ܒܕ ܗܘܚ ܡܢܬܝܢܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܛܒܐ ܥܡ ܕܝܗ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید